Vùng kín khô hạn khi mang thai – những nguy cơ tiềm ẩn với sức khỏe